خدمات و محصولات کشاورزی

تولید تور و پرورش ماهی در قفس
خدمات و محصولات کشاورزی

تولید تور و پرورش ماهی در قفس

فرآورده‌هاي بيولوژيك با منشا دامي
خدمات و محصولات کشاورزی

فرآورده‌هاي بيولوژيك با منشا دامي

اصلاح نژاد دامهای سبک و سنگین ایران
خدمات و محصولات کشاورزی

اصلاح نژاد دامهای سبک و سنگین ایران

کشاورزی دقیق
خدمات و محصولات کشاورزی

کشاورزی دقیق

تولید قارچ‌های خوراکی و دارویی
خدمات و محصولات کشاورزی

تولید قارچ‌های خوراکی و دارویی

تکثیر گیاهان با روش کشت بافت
خدمات و محصولات کشاورزی

تکثیر گیاهان با روش کشت بافت

مهندسی ژنتیک گیاهی و جانوری
خدمات و محصولات کشاورزی

مهندسی ژنتیک گیاهی و جانوری

بذرهای هیبریدی
خدمات و محصولات کشاورزی

بذرهای هیبریدی