اصفهان

معاونت پژوهشی واحد اصفهان، با فعالیت درحوزه‌های علوم انسانی و علوم پزشکی مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی این نـهاد را از سال 1359 عهده‌دار شده است. این معـاونت با بهره‌مـندی از بخش‌های مختلفی ازجمله مراکز خدمات تخصصی، گروه‌های مطالعاتی و شرکت مهندسین مشاور تلاش نقش جهان سعی نموده با انجام تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی، پیگیری طرح‌های تحقیقاتی تا مرحله اجرا درزمینه‌های مختلف و مورد نیاز جامعه، مشارکت درطرح‌های بزرگ ملی ازطریق پیوند بامراکز علمی وتحقیقاتی وغیره، اهداف کیفی وکمی برنامه‌ها رامحقق سازد. همچنین تبدیل شدن به سازمان پژوهشی برتر در ارائه و بهره‌برداری از پژوهش‌های حوزه علوم انسانی و پزشکی در سطح منطقه را سرلوحه برنامه ها و اهداف خود قرار داده است.

گروه های پژوهشی 

   مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر

 
 مراکز خدمات تخصصی 

ـ آزمایشگاه تشخیص طبی
 


زمینه های فعالیت پژوهشی
ـ شیمی بالینی اختصاصی
ـ سرولوژی و ایمونولوژی
ـ تومور مارکرها
ـ میکروب شناسی
ـ هورمونها
ـ بانک خون
ـ خون شناسی
ـ پاتولوژی


طرح های شاخص

  سنجش نیازهای شهروندان شهر اصفهان در سه سطح شهر، منطقه و محله 
 • تعـیین اولویت‌های راهـبردی اصفهان (تارا)
 • مسئله یابی و شناسایی مهمترین مشکلات اجتماعی استان اصفهان
 • نیاز سنجی فرهنگی،ورزشی، رفاهی و تفریحی شاهین شهر
 • تحلیل محتوای آموزش های ارائه شده (فراگیر و نظام مند) توسط کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان
 • سنجش میزان اثربخشی آموزشهای شهروندی صورت گرفته توسط کمیته فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان
 • رضایت سنجی از اجرای پروژه بزرگراه دو طبقه امام خمینی(قدس سره)
 • طرح ارتقای محله‌ی علی قلی آقا به موزه محله 
 • طرح ارتقای کیفی محله ستار اصفهان
 • تدوین کاربــرگ ورود شهر اصفهان به شبکه شهرهای خلاق(یونسکو) در محور صنایع دستی
 • ترجمه و تالیف کتاب تجارت رستوران‌دارینشانی سایت:

http://jdisf.ac.ir/ 

تعداد بازدید:۵۳