اهداف

 اهداف حوزه پژوهش و فناوری در افق 1404

ـ پوشش یک پنجم از ساختارهای پژوهشی و تخصصی و تولیدات پژوهشی جهاددانشگاهی توسط قطب‌های علم و فناوری

ـ شناخته شدن 50 درصد قطب‌های علم و فناوری جهاددانشگاهی در سطح منطقه و 5 درصد در سطح جهانی به لحاظ سطح علم و فناوری

ـ یکی از سه سازمان پژوهشی برتر در سطح کشور در زمینه تولید فناوری‌های نوین در حوزههای منتخب

ـ جایگاه اول در تولید فناوری‌های صادر شده در سطح کشور

ـ سازمان پژوهشی برتر در به کارگیری نتایج تحقیقات

ـ سازمان برتر در کسب ارزش حاصل از عرضه فناوری

ـ سازمان پژوهشی برتر در اجرای پروژه‌های موفق مرتبط با فناوری‌های نوین

ـ سازمان برتر در توسعه کاربرد نظریه‌های متناسب با نیاز کشور

سازمان برتر به لحاظ تعداد نوآوران در عرصه علم و فناوری

ـ سازمان پژوهشی برتر در پژوهش‌های کاربردی با هدف ترویج و تعمیق آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به ویژه در "اعتلای تمدن و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی" و "تحکیم هویت" و "تعلیم و تربیت نسل جوان"

ـ همکاری علمی و پژوهشی 10 درصد از ساختارهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان

ـ همکاری بین‌المللی 25 درصد از ساختارهای پژوهشی مرتبط، در حوزه‌های فناوری ـ صنعتی

 اهداف حوزه پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه

1ـ توسعه قطب‌های علم و فناوری

2ـ سازمان پژوهشی برتر در 3 حوزه از فناوری­های نوین

3ـ صادر شدن فناوری نوین یا دانش فنی در حوزه فناوری نوین، ئولید شده توسط جهاد دانشگاهی به خارج کشور، 2 فناوری یا دانش فنی

4ـ ارتقاء توانمندی 10 واحد فاقد فعالیت شاخص پژوهش و فناوری به منظور احراز حداقل یک زمینه فعالیت در یک حوزه مهم استانی یا ملی

5ـ سازمان برتر در بکارگیری نتایج تحقیقات

6ـ فروش 25 فناوری تولید شده در جهاددانشگاهی

7ـ سازمان پژوهشی برتر در تولید و بهره برداری فناوری های منطبق بر اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور

8ـ کسب دانش فنی و ارتقای آن در اجرای پروژه‌های بزرگ کشور

9ـ سازمان برتر در توسعه کاربرد نظریه‌های حوزه‌های خاص از علوم انسانی و اجتماعی ، متناظر با نیازهای کشور

10ـ برخورداری از تعداد نوآوران معادل 5 % از اعضاء هیأت علمی

11ـ سازمان برتر در پژوهش‌های کاربردی منتخب در حوزه های مسائل اجتماعی، اقتصادی، مطالعات شهری، گردشگری و مدیریت فناوری.

12ـ همکاری علمی و پژوهشی 10% گروه‌های پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر و مراکز پژوهشی جهانی

13ـ همکاری علمی و پژوهشی 20% گروه‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر ملی

14ـ افزایش 8 مورد همکاری علمی و پژوهشی بین المللی در حوزه های فناوری و صنعتی

15ـ توانمند سازی و ظرفیت سازی

تعداد بازدید:۲۷۶