وظایف

براساس اساسنامه جهاد دانشگاهی وظایف حوزه پژوهش و فناوری به اختصار عبارت است از:

•    انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی
•    ایجادتشکیلات مناسب به منظور تآََََََلیف، ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی
•    پی گیری طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تا مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
•    ارائه خدمات علمی فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه
•    برنامه ریزی برای ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی - پژوهشی برمبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه
 
تشکیلات حوزه پژوهشی جهاددانشگاهی در حال حاضر دارای 142 گروه پژوهشی و 117 مرکز خدمات تخصصی است که این گروه ها و مراکز در قالب 42 واحد و 27 پژوهشکده فعالیت می کنند که 9 پژوهشکده آن در قالب 3 پژوهشگاه و 18 پژوهشکده دیگر به طور مستقل سازمان دهی شده اند. 9 پژوهشکده این نهاد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 6 پژوهشکده پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 10 پژوهشکده از هیئت امنای جهاد دانشگاهی و 2 پژوهشکده دیگر نیز از شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز فعالیت دریافت کرده اند. شایان ذکر است پژوهشکده هایی که از وزارتخانه های مذکور، مجوز فعالیت دریافت نموده اند دارای مجوز فعالیت از هیئت امنای جهاد دانشگاهی نیز هستند.
تعداد بازدید:۴۵