پژوهشگاه ابن سینا

تعداد بازدید:۲۰۳۹


پژوهشگاه ابن سینا مسیر تکامل و توسعه را از شکل گیری پژوهشکده ای کوچک در جهاد دانشگاهی در سال 1377آغاز کرد. در تیرماه 78این پژوهشکده به عنوان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی رسید. فعالیت های این مجموعه از ابتدا بر ابعاد مختلف باروری، مانند ایمونولوژی، ژنتیک، عفونت ها و غدد تولیدمثل و جنبـه های اخلاقی و حقوقی باروری متمرکز بوده است و از نخستین سال های شکل گیری تلاش شد با برگزاری سمینارهای بین رشته ای کشـوری، متخصصان و صاحب نظران رشته های مختلف به پژوهش در این زمینه ترغیب شوند.
پژوهش های متعدد و موفق گروه ایمونولوژی تولید مثل درباره موضوعاتی همچون واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به اسـپرم و جنـین، آنتـی بادی ها و سقط مکرر موجب شد مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال شکل بگیرد که در سال 79این مرکز هم به تصویب شـورای گسـترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت رسید. در سال 1384با توجه به اهمیت یافتن نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در سیاسـت گـذاری علمی و پژوهشی کشور، پژوهشکده ابن سینا تأسیس مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی را به وزارت بهداشت پیشنهاد کرد کـه ایـن مرکـز نیـز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید.
با گسترش موفقیت آمیز پژوهش ها در زمینه های مختلف علوم و فناوری های تولید مثل، مسئولین پژوهشکده ابن سینا در سال 1382به این نتیجه رسیدند که زمان تحقق چشم انداز اصلی فعالیت ها، یعنی کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی در حوزه درمان فرا رسیده است و از ایـن رو، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا تأسیس شد. این مرکز با پشتوانه پژوهش هـا و نـوآوری هـای پژوهشـکده و در قالب چهار کلینیک فعالیت خود را آغاز کرد که کلینیک سقط مکررِ آن، نخستین کلینیک تخصصی در این حـوزه در کشـور بـود. ارائـه خـدمات درمان های جایگزین، مانند اهدای جنین و رحم جایگزین نیز موجب شد مرکز درمان ناباروری ابن سینا به عنوان یکی از مراکز ممتاز و پیشرو در کشور شناخته شود. به تدریج، کلینیک های تخصصی دیگر، همانند پره- ناتال و اندومتریوز نیز در این مرکز شکل گرفتند که موجب شد فعالیت های این مرکز جامع تر و ممتازتر از گذشته شود. اکنون مرکز درمان ابن سینا با داشتن شش کلینیک و ارائه اغلب خدمات تشخیصـی، از جملـه
آزمایش های سیتولوژی و ژنتیک، سونوگرافی و رادیوگرافی و نیز، ارائه همه مشاوره های مرتبط با باروری، مانند تغذیه، روانپزشـکی ، ژنتیـک و سلامت جنسی، در زمره جامع ترین و برترین مراکز درمان ناباروری کشور قرار دارد و پذیرای بیماران بسـیاری از نقـاط مختلـف ایـران و دیگـر کشورهای منطقه و جهان است.
فعالیت های پژوهشگاه ابن سینا نیز امروز پویاتر و متنوع تر از گذشته ادامه دارد و در سال های اخیر دستاوردهایی چشمگیر در زمینه هایی نوین، همانند سلول های بنیادی و بیوتکنولوژی دامی داشته است. این پژوهشگاه همواره به ابعاد اخلاقی، حقوقی و فقهی پژوهش و درمان نیـز توجـه داشته و به همین دلیل گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا در سال 1387شکل گرفت تا سازگاری علوم و فناوری هـای نـوین بـا نظام حقوقی، اخلاقی و فقهی موجود را بررسی و تبیین نماید و چالش ها و پیامدهای اخلاقی توسعه علوم و فناوری های زیسـتی را رصـد کنـد.
پژوهش ها، سمینارها، کتب و مقالات این گروه همواره جریان ساز و اثرگذار بوده و محققان و دانشجویان بسیاری را به پژوهش در زمینه حقوق و اخلاق زیستی جلب کرده است.
همچنین، مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا با حمایت فنی، علمی و اقتصادی پژوهشگاه ابن سینا از سال 1389فعالیـت خـود را آغـاز کـرده است. هدف از تأسیس این مرکز رشد توسعه حرفه های جدید و حمایت از کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپا در زمینه هـای تخصصـی بیوتکنولوژی تولید مثل، آنتی بادی منوکلونال و نانوتکنولوژی زیستی فعالیت می کنند. واحدهای مستقر در این مرکز مـی تواننـد از تجهیـزات و خدمات پژوهشکده ها و مرکز تخصصی ناباروری و سقط مکرر ابن سینا استفاده کنند.