خدمات و محصولات فنی و مهندسی

کوره استوانه ای جهت تولید اکتیو آلومینا
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

کوره استوانه ای جهت تولید اکتیو آلومینا

فناوری خلأ بالا - طراحی وساخت تجهیزات وقطعات
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

فناوری خلأ بالا - طراحی وساخت تجهیزات وقطعات

مواد ویژه
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

مواد ویژه

مواد فعال سطحی
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

مواد فعال سطحی

دستگاه سیار صحت سنج
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

دستگاه سیار صحت سنج

منابع تغذیه آبکاری
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

منابع تغذیه آبکاری

سیستم رانش قطارهای مترو
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

سیستم رانش قطارهای مترو

سیستم برق و کنترل دکلهای حفاری SCR & MCC System
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

سیستم برق و کنترل دکلهای حفاری SCR & MCC System

تجهیزات فشارقوی تست فرکانس قدرت
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

تجهیزات فشارقوی تست فرکانس قدرت