خدمات و محصولات فنی و مهندسی

پوشاك محافظ در برابر حرارت و پاشش مذاب
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

پوشاك محافظ در برابر حرارت و پاشش مذاب

طراحی و تولید تور پرورش ماهی در قفس
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

طراحی و تولید تور پرورش ماهی در قفس

پاکسازی آلودگی‌های نفتی منابع آب زیرزمینی
خدمات و محصولات فنی و مهندسی

پاکسازی آلودگی‌های نفتی منابع آب زیرزمینی