برگزاری کارگاه آموزشی «سیاست پژوهی»

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۱ کد : ۱۳۰۷۰ تاپ خبر پژوهشی
کارگاه «سیاست پژوهی» با هدف آشنایی با مهمترین موضوعات در مبحث سیاست‌پژوهی و دانش‌افزایی در این زمینه، به مدت دو روز و با حضور گروهی از اعضای هیئت علمی مجموعه جهاددانشگاهی کشور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان ماه برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی «سیاست پژوهی»

در این کارگاه که با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، اساتید برجسته این حوزه به مرور و بررسی روشهای کیفی شناسایی سازوکارهای علمی در پیدایش مسائل سیاستی و چالشهای پیشروی تبیین و همچنین شناسایی راهکارهای سیاستی مناسب برای بهبود یا حل مساله و چالشهای پیشروی اجرایی شدن راهکارهای سیاستی در ایران پرداختند.

دکتر ابراهیم حاجیانی، دکتر سلیمان پاکسرشت و دکتر مهدی فصیحی هرندی از جمله اساتیدی بودند که در این کارگاه دو روزه درباره مباحث مذکور و همچنین موضوع بخشهای اصلی یک گزارش سیاستی، چالشهای ارائه توصیفی دقیق از مسائل سیاستی در ایران و راهکارهای مواجهه با آنها، سخن گفتند.

در بخشی از این کارگاه، شرکتکنندگان کوشیدند تا با راهنمایی اساتید مطالب نظری طرح شده را به صورت عملی در مورد یک موضوع پیادهسازی میکنند.