علوم انسانی، اجتماعی و هنر

تعداد بازدید:۱۲۰۳

پیشرفت و توسعه جوامع انسانی که متضمن دگرگونی ها، ظهور مسائل نو پدید، توسعه ارتباطات، رشد آگاهی، تغییرات نهادی و پیدایش تعارض ها و برخوردها میان ابعاد مختلف زندگی بشری است، ضرورت مواجهه عالمانه و براساس تحقیقات عمیق و هدفمند با مشکلات و معضلات را ایجاب می‌کند.
گروه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی معطوف به اهداف و مأموریت سازمانی جهاددانشگاهی متکفل انجام تحقیقات و تولید دانش و بهره وری از ظرفیت های جامعه ایران تاکنون به موفقیت های شایسته ای دست یافته است.

شرح وظایف:

 • هدایت و نظارت بر فعالیت شوراهای دفتر تخصصی

 • پیگیری تشکیل شوراها در دفتر تخصصی و اقدامات لازم جهت تایید و صدور احکام انتصاب اعضاء توسط معاون پژوهش و فناوری

 •  مدیریت و نظارت بر فرآیند تشکیل و فعالیت ساختارهای پژوهش و فناوری (گروه پژوهشی، مرکز خدمات تخصصی، پژوهشکده ، پژوهشگاه و سایر واحدهای سازمانی زیرمجموعه) در حوزه علوم انسانی ،اجتماعی و هنر

 • بررسی ، ارزیابی و تصویب طرحنامه ها، گزارش های مقطعی و پایانی طرحهای پژوهشی طبق مقررات

 • بررسی و تصویب شبکه برنامه گروه های پژوهشی براساس ضوابط و مقررات

 • انجام بازدیدهای تخصصی و نظارت بر فرآیند فعالیت ها و حسن اجرای طرحها و برنامه های تخصصی

 •  نظارت و ارزیابی عملکرد ساختارهای پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی ،اجتماعی و هنر وفق ضوابط و مقررات

 • مدیریت و راهبری نیاز سنجی و پروژه یابی پژوهشی در حوزه دفتر تخصصی

 •  کنترل و نظارت بر قراردادهای پژوهش و فناوری در حوزه تخصصی

 

مهمترین حوزه های فعالیت:

 • مدیریت
 • اقتصاد
 • علوم اجتماعی
 • روانشناسی
 • برنامه ریزی شهری
 • هنر

لیست اعضای شورای تخصصی بررسی و تصویب طرح ها و پروژه ها

لیست اعضای شورای بررسی تشکیلات و برنامه ها 

لیست اعضای شاخه جامعه شناسی

لیست اعضای شاخه روانشناسی

لیست اعضای شاخه مدیریت

لیست اعضای شاخه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

لیست اعضای شاخه اقتصاد

 

نشریه ها

 • شهر ایرانی اسلامی (علمی- پژوهشی)
 • پژوهش زبان و ادبیات فارسی (علمی- پژوهشی)
 • مطالعات اجتماعی گردشگری
 • پژوهش سیاست نظری (علمی- پژوهشی)
   

طرح های برگزیده :

 • آبادانی و پیشرفت شهرستان های زهک و قصرقند بر اساس رویکرد توسعه پایدار
 • نقد و تحلیل ادبیات داستانی مهاجرت و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
 • تبیین بازماندگی از تحصیل در ایران
 • بررسی وضعیت شاخص­های توسعه اجتماعی استان­های کشور
 • پیمایش ملی اوقات فراغت ایرانیان
 • پیمایش ملی خانواده
 • پیمایش ملّی رضایت از زندگی
 • پیمایش ملی سبک زندگی
 • پیمایش ملی گردشگری ایران
 • پیمایش ملی هویت ایرانیان
 • تدوین برنامه نظام جامع هدایت شغلی دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • تدوین گزارش ملی پایش سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
 • توانمندسازی ساکنین سکونتگاه های غیررسمی چابهار
 • شناسایی موانع کسب و کار شرکتهای دانش بنیان