ارزیابی مراکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی

۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۱۴۹۱۹ تاپ خبر پژوهشی
به منظور رعایت اصل «بهینه سازی شرایط مراقبت از حیوانات»، کمیته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی برنامه ارزیابی کل مراکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی (شامل مرکز پژوهشکده معتمد سرطان مستقر در تهران؛ مرکز پژوهشکده گیاهان دارویی مستقر در کرج؛ مراکز پژوهشگاه رویان مستقر در تهران، اصفهان، کرج و جاجرود؛ مراکز پژوهشگاه ابن سینا مستقر در تهران و کرج) را در دستور کار خود قرار داده است.
ارزیابی مراکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی

به همین منظور، یک گروه کارشناسی شامل: نماینده کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، مدیرکل دفتر پزشکی جهاددانشگاهی و نماینده کمیته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی طی بازدیدی، مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشکده معتمد سرطان در تاریخ 8/10/1398 را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بازدید، فرمهای ارزیابی تکمیل و آموزش های مورد نیاز برای ارتقای وضع موجود آن مرکز ارایه گردید.

یادآور می گردد استفاده از حیوانات در امور علمی باید بر اساس سه اصل: روش های جایگزین حیوانات (Replacement)، کاهش استفاده از حیوانات (Reduction) و بهینه سازی شرایط مراقبت از حیوانات (Refinement) انجام شود. این اصول در دنیا تحت عنوان اصول  «3RS» نامیده می شوند. بدین معنا که اگر امکان استفاده از روش های جایگزین حیوانات در امور علمی مقدور باشد، استفاده از مدل های حیوانی مجاز نبوده و همچنین اگر نیاز به استفاده از حیوانات در امور علمی باشد، باید کمترین تعداد حیوانات مورد استفاده قرار گرفته و حیوانات در شرایط بهینه و اخلاقی نیز نگهداری و استفاده شوند. لذا، بر اساس اعلام کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاددانشگاهی، تأسیس هرگونه مرکز جدید حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی مستلزم کسب مجوز از این کمیته می باشد.