چالش نوآورانه محصول‌محور در حوزه زخم و ترمیم بافت

تاریخ برگزاری : ۲۰ تیر ۱۳۹۹ رویدادها
چالش نوآورانه محصول‌محور در حوزه زخم و ترمیم بافت