بازدید معاون وزیر کشاورزی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷

صبح روز چهارشنبه 17 بهمن 1397، معاون وزیر کشاورزی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید کرد .