جهاددانشگاهي استان هرمزگان - معرفي


جهاد دانشگاهي استان هرمزگان بر اساس راهكارهاي بلند مدت و برنامه ريزي هاي خرد و كلان براي واحد پژوهش براي سال هاي آتي در نظر گرفته است تا با جهت دهي و هدايت امر پژوهش و تحقيقات گامي موثر در راه توسعه كشور برداشته باشد. با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت تحقق سهم پيش بيني شده پژوهش مطابق با برنامه چهارم توسعه كشور، اين امر در جهاد دانشگاهي جديتر گرفته شده و با تلاش بسيار زياد حوزه پژوهش جهاد دانشگاهي استان هرمزگان تبديل به هسته پژوهش استان هرمزگان خواهد شد. اهداف: با توجه به پتانسيل هاي اين استان در امر تحقيقات بمنظور پيشبرد طرح هاي پژوهشي و كاربردي كردن آنها براي سال جديد (86) و قابليت توسعه استان هرمزگان اولويت هاي مورد نياز تهيه طرح ها كه در سند توسعه ملي استان هرمزگان ذكر شده در نظر قرار گرفته است. كه طرح هاي پيشنهادي نزديك به 40 طرح پژوهشي در زمينه هاي فني مهندسي- علوم پايه و علوم انساني مي باشد.
معرفي
نيروي انساني
توانائيهاي تخصصي
سوابق و تجربيات
گروههاي پژوهشي
مراكز خدمات تخصصي
شركتهاي وابسته
امكانات و تجهيزات
گزارش تصويري
نحوه تماس