جهاددانشگاهي استان زنجان - معرفي


معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي استان زنجان فعاليت خود را با هدف برقراري ارتباط مؤثر بين دانشگاه و صنعت به منظور بكارگيري توانمنديهاي علمي و تخصصي جامعه دانشگاهي در مسير رفع نيازها و حل مشكلات جامعه بخصوص دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهها و رشد و پويايي واحدهاي صنعتي شروع كرده و در طول اين مدت با ارائه دهها طرح پژوهشي و ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي در استانهاي مختلف كشور در حوزه هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني و اجتماعي، فني و مهندسي انجام وظيفه كرده است. واز سال 85 با رويكرد جديد فعاليت هاي خود را آغاز كرده و در صدد مي باشد تا با تخصصي كردن فعاليت ها و تمركز روي فعاليت هاي خاص (حوزه فني و مهندسي ، پزشكي و معماري و شهرسازي) و با تكيه بر نيروهاي انساني بومي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي استان قدم بر دارد و در اين خصوص هم موفقيت هاي خوبي داشته است. ارائه مشاوره و خدمات تخصصي و همچنين انجام دهها طرح پژوهشي اين نهاد را به يك نهاد فعال و تاثير گذار در عرصه پژوهش تبديل كرده است و در حال حاضر نيز فعاليت هاي آن تخصصي تر شده و هر ساله تعداد طرحها و حضور آن در مجامع عملي پررنگتر مي شود.
معرفي
نيروي انساني
توانائيهاي تخصصي
سوابق و تجربيات
گروههاي پژوهشي
مراكز خدمات تخصصي
شركتهاي وابسته
امكانات و تجهيزات
گزارش تصويري
نحوه تماس