جهاددانشگاهي استان كرمان - معرفي


معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد كرمان از سال 1360 در راستاي تحقق اهداف و انجام وظايف تعريف شده در اساسنامه جهاد دانشگاهي گامهاي مؤثري در جهت انجام تحقيقات و پژوهشهاي بنيادي، توسعه‎اي و كاربردي برداشته است. گروه پژوهشي و تحقيقاتي: گروه مديريت منابع آب منابع آب زيرزميني در مناطق كويري و كم آب ايران تنها منبع حياتي آب براي تأمين نياز شهرها، صنايع و كشاورزي مي باشند. طبق مطالعات طرح جامع آب كشور، «حوضه آبريز در انجير» يعني جايي كه دشتهاي كرمان، رفسنجان و ... در آن قرار دارند از نظر منابع آب زيرزميني داراي بحراني ترين وضعيت در ميان كليه حوضه هاي آبريز كشور است. هدف گروه مديريت منابع آب تأمين اطلاعات مورد نياز جهت كمك به حل بحران آب كه مهمترين چالش در مسير توسعه پايدار استان كرمان است. نيروي متخصص فعال: گروه دكتري فوق ليسانس ليسانس مديريت منابع آب 4 3 2 مهم ترين محورهاي توسعه در حوزه پژوهشي تاسيس پژوهشکده آب تاسيس پژوهشكده زلزله چاپ نشريه علمي پژوهشي تنجش راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه زلزله راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه مهندسي آب و محيط زيست
معرفي
نيروي انساني
توانائيهاي تخصصي
سوابق و تجربيات
گروههاي پژوهشي
مراكز خدمات تخصصي
شركتهاي وابسته
امكانات و تجهيزات
گزارش تصويري
نحوه تماس